Algemene Verkoopsvoorwaarden

A. BESTELLINGEN :

1. Alle offertes, orderbevestigingen, verkopen en leveringen zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. De aanbieding door de verkoper in prospectussen of catalogi, de mededeling van verkoopsvoorwaarden, prijslijsten of leveringstermijnen verbindt de verkoper tot niets. De bestelling verbindt de koper vanaf ontvangst hiervan door de verkoper.

3. Elk geval van overmacht (waartoe een daad van een derde of de overheid behoort), evenals elke onderbreking van de normale bevoorrading in grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, elke staking of lock-out of brand, heeft de schorsing van de overeengekomen leveringstermijn voor gevolg, zonder recht op schadevergoeding door de koper, die evenwel de overeenkomst kan laten ontbinden.

4. Alle leveringstermijnen zijn voor wat de verkoper betreft bij benadering overeengekomen. In geval van prijsschommelingen tussen het ogenblik van de bestelling en de levering, zal de koper steeds gehouden zijn de gangbare prijs op het ogenblik van levering te betalen.

5. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging gelden te ontvangen, behoudens bij uitdrukkelijk mandaat daartoe, noch betalingsvoorwaarden en kortingen te geven zonder schriftelijke bevestiging van de directie.

B. FACTUREN :

1. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper, zelfs in geval van gedomicilieerde wissels.

2. Elk andersluidend akkoord m.b.t. de betalingen maakt geen schuldvernieuwing uit en is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de stipte naleving van de eventuele betalingsfaciliteiten. Beslag, protest of wanbetaling in om het even welk contract maakt alle facturen en/of wissels opeisbaar, onverminderd de toepassing van art. B.7.

3. Elke niet-betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% op jaarbasis.

4. Bij onverantwoorde niet-betaling door onwil en/of nalatigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding worden aangerekend van 10% met een minimum van € 50 en een maximum van € 2500.

5. Betalingen van facturen na de vervaldatum, worden eerst toegerekend op de vervallen intresten, daarna op het schadebeding en ten slotte op de oudste openstaande factuur.

6. De verkoper behoudt zich het recht voor, wanneer hij dit nuttig acht, zelfs tijdens de uitvoering van het contract, waarborg te eisen. Indien de gestelde waarborgen van de koper aan de verkoper de te betalen prijs niet dekken, heeft laatstgenoemde het recht de gehele of een gedeelte van de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren.

7. Indien de koper de koopprijs niet betaalt volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten, is de verkoper ontslagen van zijn plicht tot levering binnen de overeengekomen termijn, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper.

C. LEVERINGEN & OPHALINGEN :

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van koopsom en toebehoren. De koper is gehouden de goederen zolang goed te verzekeren.

2. De goederen reizen steeds op risico van de koper, ongeacht het feit of de verkoper al dan niet instaat voor het vervoer ervan.

3. Bij laattijdige ophalingen van diepvriesproducten worden maandelijks volgende stockagekosten en intresten aangerekend vanaf de 1e dag na afgesproken week van ophaling volgens contract:- stockage en kostprijs per dag: (aantal kg x € 0,0218)/31 x aantal dagen stockage- intresten: (factuurbedrag/365) x aantal dagen van afgesproken week van ophaling volgens contract x € 0,0218.

D. KLACHTEN :

1. Zichtbare gebreken alsmede klachten i.v.m. hoeveelheid zijn gedekt door de levering. Rechtmatig geweigerde goederen kunnen enkel worden vervangen.

2. De klachten wegens andere gebreken dienen binnen de 24 uur via aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper. Postdatum geldt.

3. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt weerhouden in verband met verborgen gebreken, dan wordt de vergoeding van de schade aan de koper, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 1644 t.e.m. 1647 van het Burgerlijk Wetboek bepaald op maximum 20% van de verkoopprijs, tenzij de verkoper de gebrekkige koopwaar vervangt, in welk geval er geen andere schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

4. Klachten, zelfs indien zij gegrond zouden zijn, geven niet het recht lopende bestellingen te annuleren en kunnen evenmin aanleiding geven tot om het even welke andere schadevergoeding ook tenzij overeenkomst art. D.2. of D.5.

5. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, mogen de goederen niet teruggezonden worden, en deze toestemming sluit geenszins erkenning in. De transportkosten vallen uitsluitend ten laste van de koper, behalve wanneer de koper de aansprakelijkheid van de verkoper bewijst. Elke terugzending van goederen dient te gebeuren in de originele verpakking en moet bij de verkoper toekomen vrij van vracht en kosten.

E. GESCHILLEN :

1. Alle betwisten i.v.m. huidige overeenkomsten, vallen onder toepassing van de Belgische Wet.

2. De verkoper heeft evenwel het recht om de nationale wet toe te passen van de woonplaats, de maatschappelijke zetel, administratieve zetel, filiaal of kantoor van de andere contractant, indien deze voor de verkoper gunstiger is dan in eigen nationale Belgische wet (o.a. voor wat betreft eigendomsvoorbehoud).

3. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk zijn bevoegd voor de geschillen i.v.m. handelsrelaties.4. In geval er betwisting bestaat omtrent de interpretatie van de diverse teksten van de algemene factuurvoorwaarden, primeert de Nederlandse tekst.